Huawei Research & Development Nanjing Headquarter

MIXED USE & OFFICE INTERIOR DESIGN

Nanjing, China